תזרים מזומנים מול דו"ח רווח והפסד

אחת ההמלצות הראשונות לניהול כספי נכון של עסק נוגעת לבקרה אחר פעילותו, בהיבט של ניהול תזרים מזומנים. פעילות זו מתווספת למעקב אחר דו"ח רווח והפסד, היות וכל אחד מהם מציג זווית שונה של המצב הכספי של העסק.

הגדרת דו"ח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד הנו דו"ח המפרט את הכנסות העסק ואת הוצאותיו, בהתאם למסמכים, על פי סיווגים שונים, לתקופה מוגדרת. הדו"ח אינו מתייחס למועד קבלת או הוצאת הכספים בפועל.

 

הגדרת תזרים מזומנים

תזרים המזומנים הנו דו"ח המפרט את התקבולים והתשלומים בעסק, על פי סיווגים שונים, במועד ביצועם בפועל. התזרים מאפשר לעסק לוודא את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות ובמסגרות האשראי שלו, ולהיערך בהתאם במקרה הצורך.

ההבדלים המרכזיים ביניהם נובעים מכך שתזרים המזומנים מתייחס למספר היבטים נוספים, שאינם מופיעים בדו"ח רווח והפסד. להלן מספר דוגמאות:

מע"מ – התקבולים והתשלומים נרשמים עם מע"מ, וכן נרשם גם התשלום החודשי או הדו-חודשי לשלטונות מע"מ.


הלוואות
 – בדו"ח רווח והפסד מופיעים בסעיף "הוצאות מימון" רק תשלומי הריבית, המהווים הוצאה. החזרי הקרן אינם מהווים הוצאה (כפי שקבלת הכסף לא נרשמה כהכנסה) ולכן אינם נרשמים בדו"ח רווח והפסד. בתזרים המזומנים ? מופיעים הן תשלומי הקרן והן תשלומי הריבית.

התחשבות בתנאי תשלום – דו"ח רווח והפסד נבנה על פי מועדי החשבוניות, ללא התחשבות אם הכסף שולם או נתקבל בפועל. התקבול או התשלום בדו"ח תזרים מזומנים הנם על פי מועד תנועת הכסף בפועל

 

משמעויות

המשמעות המיידית היא שגם עסק רווחי צריך להיות רווחי מספיק על מנת לכסות את התחייבויותיו שאינן מופיעות בדו"ח רווח והפסד. בפועל, ייתכנו מצבים בהם יש סתירה בין מצב העסק על פי כל אחד מהדו"חות:

רווח והפסד חיובי, תזרים מזומנים שלילי – עשוי לנבוע ממספר סיבות. לדוגמה: הרווח אינו מספיק על מנת לעמוד בכל התחייבויות העסק, שחלקן אינו מופיע בדו"ח רווח והפסד

גבייה – תקבולים מלקוחות טרם ניגבו, למרות שיצאו חשבוניות עבורם ונרשמו בדו"ח רווח והפסד

רווח והפסד שלילי, תזרים מזומנים חיובי– עשוי לנבוע גם כן ממספר סיבות. לדוגמה:

דחיית תשלומים לספקים – נתקבלו חשבוניות מספקים ונרשמו כהוצאה, אך הכסף עבורם עדיין לא יצא מחשבון הבנק

הזרמת כספים שאינם קשורים להכנסות העסק – כגון הלוואות

בטווח הבינוני והארוך, בעסק בריא, צריכים הן תזרים המזומנים והן דו"ח רווח והפסד להראות מגמה חיובית. רק כך ניתן לדעת כי מדובר בעסק רווחי, המסוגל לעמוד בהתחייבויותיו ולספק הכנסה או רווח לבעלים.

http://www.kabiri.co.il/

מאת: אמיר כבירי, ייעוץ כלכלי ועסקי